Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Nieuwe systeemoplossing tegen verdroging

Binnen de gemeente Edam-Volendam staan klimaatadaptatie en duurzaamheid hoog op de agenda. Daarnaast is de gemeente sinds het van kracht worden van de Waterwet beheerder van het grondwater in het openbare gebied. Middels het IT/DT-stelsel zorg je ervoor dat je deze drie verantwoordelijkheden op een robuuste manier invulling kan geven. Het waterschap is tevens positief over dit systeem en afkoppelen van verhard oppervlak in het algemeen.

Erwin Heuperman: Beleidsmedewerker Riolering over de oplossing IT/DT-riolering EKO Mat 1000

In deze tijd merken we allemaal de mate van verdroging van de ondergrond. Het betreft een belangrijk topic waar rijksoverheden, waterschappen en gemeenten mee bezig zijn. Het is tevens één van de drie belangrijke onderdelen van Klimaatverandering. Gemeenten en adviesbureaus zijn maatregelen aan het ontwerpen om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast heerst er in een groot gedeelte van Nederland tevens een uitdaging in de winter om het grondwater bij de hogere grondwaterstanden juist af te voeren.

In natte omstandigheden en in de winter voorkomt het systeem grondwateroverlast. De opbolling van het grondwater is minder hoog doordat je in de straat een soort kleine watergang creëert in de ondergrond. Hoe kleiner de afstand tussen de drains of watergangen hoe lager de opbolling is. Op locaties waar dit is toegepast neemt de grondwateroverlast af door het systeem. Zie figuur 1 voor de formule van hooghoudt en de theorie in natte situaties.

Vervolgens zorgt het systeem in de zomer voor  watertoevoer vanuit oppervlaktewater via het IT/DT stelsel naar het grondwater. Dit is een erg belangrijk aspect omdat dit negatieve zetting tegen kan gaan aldus Erwin. Een neven effect is dat we zien dat in straten waar dit is toegepast we groenere bomen ervaren waardoor we concluderen dat het een positief effect heeft op groen in droge periodes.  

Voor project Herstel riolering Donata Steurhof heeft de gemeente en Kok Infra gekozen voor het DuBoRain PVC-U3, IT/DT-stelsel met een vernieuwde duurzame omhulling: EKO Mat 1000. Naast dat het leidingstelsel uit 50% gerecycled materiaal bestaat is de omhulling volledig gerecycled. De omhulling bestaat uit oude kunstgrasvelden en bloembolnetten. Hierdoor hebben we te maken met een duurzame oplossing. Deze oplossing past bij het ambitieniveau van de gemeente Edam-Volendam. Door de grovere poriën van deze omhulling t.o.v. conventionele omhullingen is bij goed ontwerp en realisatie een langdurige werking gewaarborgd.